Terms & Conditions / Privacy Policy

Terms & Conditions

Chào mừng bạn đến với website Laneige (“Website”), đây là phần nội dung về các điều khoản và điều kiện quy định về việc bạn sử dụng các nội dung kỹ thuật số - được thiết lập bởi AMOREPACIFIC Vietnam Pte., Ltd (“Công ty”) và các quy định này xác định rằng bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện (Terms & Conditions) sau (“T&C”).

Việc sử dụng Website này

Các T&Cs này áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng Website này. Vui lòng đọc kỹ T&Cs. Bằng việc sử dụng Website này, bạn đã biểu thị rõ rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các T&Cs. Nếu bạn không đồng ý với các T&C này, bạn có thể không sử dụng Website này.

Bạn có thể truy cập vào bất cứ nội dung nào của Website và in ra bản copy của một hay bất cứ trang nội dung nào để dùng cho mục đích tham khảo cá nhân của bạn. Bạn có thể không chỉnh sửa, phát hành, chuyển thông tin, tham gia vào việc chuyển thông tin hay bán thông tin, tái lập thông tin, tạo ra các thông tin mới, phát tán thông tin, thể hiện thông tin hay bằng bất cứ cách thức nào khai thác một phần hay toàn bộ các thông tin hoặc các dịch vụ của Website này (bao gồm cả phần mềm). Tuy vậy, như nội dung đã đề cập trên đây, bạn có thể download (tải về) hoặc sao chép nội dung hay bất cứ mục nào cho phép download được hiển thị trên website này để sử dụng cho mục đích cá nhân, và đảm bảo rằng bạn sẽ tôn trọng nội dung bản quyền và bất cứ lưu ý nào về nội dung bản quyền chứa đựng ở đó. Việc sao chép hay lưu trữ bất cứ nội dung nào nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân sẽ bị nghiêm cấm mà không cần phải có bất kỳ văn bản thông báo trước nào từ phía Công ty, hoặc từ người sở hữu bản quyền nội dung có liên quan.

Công ty có thể thay đổi, tạm hoãn hay chấm dứt bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào của Website này vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm bất cứ dịch vụ hiện hành, cơ sở dữ liệu hoặc các nội dung bất kỳ. Công ty cũng có thể áp dụng các giới hạn đối với một số nội dung hoặc dịch vụ nhất định hoặc giới hạn sự truy cập của bạn đối với một số phần hoặc toàn bộ Website này mà không cần phải thông báo trước.

Sự riêng tư

Vui lòng xem các Chính sách Riêng để bạn có thể hiểu được các thông lệ đối với quyền riêng tư của mình. Password (mật mã cá nhân) và sự an toàn của tài khoản truy cập cá nhân.

Bạn hiểu rằng và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật của bất kỳ password nào gắn liền với các tài khoản truy cập cá nhân tương ứng của bạn dùng để truy cập vào Website này và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân độc lập trước Công ty đối với các hoạt động xảy ra dưới tài khoản truy cập cá nhân. Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng tài khoản cá nhân của bạn, tên truy cập của bạn và/hoặc password của bạn.

Nếu bạn truy cập và sử dụng Website này dưới tư cách của một người nào khác, bạn biểu thị rằng bạn có thẩm quyền để ràng buộc người đó như là nguyên tắc của các T&C cung cấp ở đây, và cả khi bạn không có sự ủy quyền đó, bạn đồng ý rằng bạn cũng bị ràng buộc bởi các T&C và chấp nhận các nghĩa vụ đối với các sự gây hại gây ra bởi bất cứ việc sử dụng sai trái nào các nội dung và dịch vụ của Website này từ việc truy cập không được ủy quyền, và bạn cũng ý thức được rằng với khi có sự sử dụng không được ủy quyền đối với password hay tài khoản của bạn, bạn sẽ được Công ty thông báo ngay lập tức.

Các nghĩa vụ

Trong việc truy cập hay sử dụng Website này, bạn sẽ tuân thủ các T&C và các cảnh báo đặc biệt hoặc các hướng dẫn cho việc truy cập và sử dụng được công bó trên Website này. Bạn sẽ luôn hành động với sự tuân thủ luật pháp, tập quán và trên tinh thần thiện chí. Bạn có thể không thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với Website này hay bất cứ nội dung, dịch vụ nào hiển thị trên Website này và có thể không làm tổn hại đến tính khách quan hay sự vận hành trôi chảy của Website này. Một cách không giới hạn tính phổ biến tổng quát của các T&C này, nếu bạn phá vỡ một cách bất cẩn hay chủ ý bất kỳ nghĩa vụ nào đã được thiết lập trong các T&C này, bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi mất mát và tổn thất có thể xảy ra đối với Công ty, các chi nhánh, các đối tác hay những người được nhượng quyền của Công ty.

Sở hữu trí tuệ

Website này chứa đựng các tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh/nhạc, video và các biểu tượng khác được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ trong các tài liệu này được sở hữu bởi Công ty hoặc đã được nhượng quyền cho Công ty bởi (các) chủ sở hữu các quyền này. Tất cả các tên thương mại bao gồm trong Website này đều thuộc về Công ty hoặc đã được nhượng quyền cho Công ty bởi ( các) chủ sở hữu của các tên thương mại này.

Tất cả các bình luận, đề nghị, biểu tượng, video, hình ảnh, ý tưởng (bao gồm sản phẩm và các ý tưởng quảng cáo), và bất kỳ thông tin hay tài liệu nào bạn chuyển đến Công ty thông qua việc post lên hay hiển thị trên Website, thì sẽ trở thành và vẫn là thuộc quyền sở hữu độc quyền của Website và Công ty, bao gồm bất cứ quyền nào trong tương lai có liên quan thông qua việc đăng ký này, thậm chí ngay cả khi các T&C này được bổ sung hay chấm dứt sau đó. Bằng cách này, bạn đã từ bỏ các quyền sở hữu của mình thông qua việc đăng ký trên Website. Trong trường hợp luật hiện hành không cho phép Công ty thu giữ quyền sở hữu đối với thông tin và các tài liệu đã đề cập, bạn vẫn giữ được quyền tác giả và bất cứ quyền nào bạn đã có đối với các thông tin và tài liệu đó. Trong trường hợp này, bằng việc đăng ký, đăng tải hay hiển thị trên Website các thông tin và tài liệu này, bạn đã trao cho Công ty sự được phép và một quyền - vĩnh viễn, không hủy ngang, trên toàn cầu, một cách tự do và không độc quyền - để biên tập, bổ sung, biên dịch, xuất bản, đăng tải hay sử dụng, phân phát các thông tin và các tài liệu này. Công ty không chịu ràng buộc pháp lý nào trong việc giữ bí mật các thông tin và tài liệu này của bạn.

Sự chính xác của thông tin

Công ty sẽ luôn nỗ lực trong việc làm cho các thông tin trở nên chính xác nhất có thể khi mô tả về các sản phẩm của chúng tôi trên Website này; tuy nhiên, trong sự mở rộng cho phép của luật hiện hành, chúng tôi không chứng nhận rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc, thông tin hay bất cứ nội dung hiện hành nào trên Webstie này là hoàn thiện chính xác, đang có hiệu lực hay không có bất kỳ lỗi nào.

Quyền khước từ

Các nội dung và dịch vụ trong Website này được cung cấp “như là” và không đảm bảo bất cứ loại diễn giải hay sự mặc nhiên nào. Trong sự mở rộng đầy đủ có thể chấp nhận và chiểu theo luật hiện hành, Công ty khước từ tất cả các sự chứng thực, diễn giải hay ngụ ý - bao gồm, nhưng không giới hạn - việc chứng thực mặc nhiên của chất lượng thỏa đáng, khả năng mua bán và sự phù hợp đối với mục đích cụ thể.

Sự Liên kết với Bên Thứ Ba

Bạn đồng ý rằng việc núp bóng thông tin, đa kết nối hay lắp ráp Website này hay bất kỳ nội dung nào của Website này đều bị tuyệt đối nghiêm cấm. Công ty bảo lưu tất cả các quyền tháo gỡ bất kỳ sự kết nối hay lắp ráp với bất kỳ website nào không phù hợp và có nội dung báng bổ, xuyên tạc, vi phạm pháp luật, khiêu dâm, hay các chủ đề, tên tuổi, tài liệu vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền độc quyền, quyền riêng tư hay các quyền lợi chung.

Website này chứa đựng sự kết nối với các website khác không thuộc quyền duy trì của Công ty. Một cách tương tự, các website khác có thể chứa đựng sự kết nối với Website này. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của những website kết nối này và không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự mất mát, tổn thất hay tổn hại phát sinh nào từ sự truy cập và sử dụng nội dung của các website đó. Bất kỳ sự kết nối nào của các website khác chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho bạn với tư cách là người sử dụng Website này, mà không mặc nhiên được tán thành bởi Công ty đối với các website kết nối đó. Công ty khước từ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với việc sử dụng các website kết nối mà bạn truy cập vào và sử dụng với những rủi ro có thể xảy ra từ phía bạn.

Việc bồi thường

Bạn đồng ý bảo hộ, bảo đảm bồi thường và giữ gìn cho chúng tôi không bị gây hại bởi những mất mát, tổn hại hay tổn thất chi phí, bao gồm những chi phí pháp lý hợp lý và/hoặc hậu quả bồi thường công bố bởi bên thứ ba – nếu có xảy ra xuất phát từ việc sử dụng của bạn với Website này và các T&C của nó.

Việc sửa đổi

Công ty có thể bổ sung, sửa đổi các T&C vào bất kỳ thời điểm nào theo sự suy xét riêng của chúng tôi, và những bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải các T&C bổ sung lên Website này. Bạn đồng ý đã đọc các T&C này thường xuyên và ý thức được các quy định bổ sung đó và việc bạn đã tiếp tục truy cập vào hay sử dụng Website này được xem như là sự chấp nhận đã được xác định của bạn đối với các T&C bổ sung.

Sự tranh chấp

Các T&C được quản lý và biên dịch phù hợp với pháp luật Vietnam, và trong trường hợp có bất kỳ sự tranh cãi nào liên quan đến các T&C hay bất kỳ tranh chấp phát sinh nào liên quan đến Website này cho dù dưới hình thức hợp đồng hay tranh chấp dân sự, các tòa án Vietnam sẽ có quyền độc quyền phán quyết đối với các tranh chấp đó, trừ phi pháp luật hiện hành có quy định khác.

Tổng quan

Việc công ty không thực hiện được hay không yêu cầu được sự tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của các T&C này sẽ không được hiểu như là công ty sẽ từ bỏ đi các điều khoản và các quyền đó của mình.

Nếu bất kỳ nội dung nào của T&C này được lập nên mà không thể thi hành được, thì nội dung không thể thi hành đó sẽ có hiệu lực trong phạm vi đầy đủ nhất của sự có thể thi hành và những phần còn lại vẫn chứa đựng đầy đủ tính chất bắt buộc và hiệu lực của nó.

Các T&C này được lập ra vì lợi ích của công ty và các ban quản trị, điều hành, nhân viên, nhà cung cấp, người được nhượng quyền và bất kỳ bên cung cấp nội dung thứ ba nào của Website này. Mỗi cá nhân hay người được ủy nhiệm sẽ đều có quyền xác lập và áp dụng các quy định chống lại bạn một cách trực tiếp khi lợi ích của họ bị xâm phạm.

Công ty cam kết đảm bảo rằng tất cả các nội dung và dịch vụ được lập nên qua Website này là phù hợp với khách hàng của chúng tôi mà không gây phiền toái. Nếu bạn có thắc mắc nào về mặt nội dung hay các dịch vụ hiện hành trên Website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email laneige@vn.amorepacific.com. Chúng tôi sẽ nỗ lực xem xét các vấn đề mà bạn quan tâm.

Privacy Policy

Chào mừng bạn đến với website Laneige (“Website”) được lập bởi AMOREPACIFIC Vietnam Pte., Ltd (“Công ty”), trang này mô tả Chính sách riêng. Trang này cũng sẽ diễn giải việc Công ty thu thập thông tin khi bạn truy cập và sử dụng Website này, khi bạn sử dụng các nội dung kỹ thuật số được cung cấp thông qua Website và việc Công ty sẽ sử dụng các thông tin đó như thế nào. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách riêng này, bạn phải ngay lập tức dừng việc sử dụng và truy cập Website hay bất cứ nội dung, dịch vụ nào được cung cấp trên Website mà có nội dung cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập dữ liệu

Thông tin mà Công ty thu thập sẽ rơi vào hai nhóm:

1) Thông tin cá nhân, bao gồm thông tin riêng kết nối với với cá nhân như họ tên, giới tính, số CMND, sinh nhật, số điện thoại di động, địa chỉ email; và
2) Thông tin thêm, bao gồm các thông tin thêm về cá nhân ví dụ như địa chỉ, mã vùng bưu điện, SNS, địa chỉ SNS, và kênh liên lạc tham khảo (“Dữ liệu Khách Hàng”).

Mục đích của việc Thu thập

Công ty thu thập Dữ liệu Khách Hàng để dùng vào các mục đích sau:

1) cung cấp thông tin, kiến thức về làm đẹp; và
2) tiếp thị, truyền thông đến bạn các sản phẩm và dịch vụ có liên quan cung cấp bởi Công ty cũng như bởi các đại lý được chỉ định.

Sự chấp thuận và Truy cập Cá nhân

Bằng việc cung cấp Dữ liệu Khách Hàng và đánh dấu vào các ô đồng ý, bạn hiểu rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã đồng ý đối với các điều khoản và điều kiện của Chính sách riêng. Hơn nữa, bạn có thể rút lại sự ưng thuận và chấp nhận của mình vào bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách truy cập vào Website và điều chỉnh Dữ liệu Khách hàng của bạn dưới tài khoản truy cập của bạn và dịch vụ này chỉ áp dụng đối với các khách hàng đã đăng ký thông qua Website của Công ty. Nếu bạn rút lại việc chấp nhận của bạn, Công ty có thể xóa bỏ thông tin của bạn ra khỏi Dữ liệu của Công ty.

Sử dụng Dữ liệu Khách hàng

Công ty thu thập và sử dụng Dữ liệu Khách hàng để dùng vào các mục đích sau:

1) gửi email tiếp thị và/hoặc tin nhắn
2) trả lời các câu hỏi hoặc các yêu cầu mà bạn gửi về
3) cung cấp cho bạn thông tin về các sự kiện đặc biệt, các bảng câu hỏi và các khảo sát
4) bảo quản thông tin của bạn một cách an toàn và
5) thực hiện bất kỳ hoạt động tiếp thị, truyền thông đến bạn các sản phẩm và dịch vụ có liên quan cung cấp bởi Công ty.

Hơn nữa, nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngưng sư dụng Dữ liệu Khách hàng của bạn cho bất kỳ mục đích nào, vui lòng cho chúng tôi biết (xem phần Liên hệ với Chúng tôi ở bên dưới). Công ty sẽ tiến hành các bước cần thiết để ngưng sử dụng Dữ liệu Khách hàng của bạn cho các mục đích đó.

Chuyển thông tin sang nước khác

Như một phần của dịch vụ cung cấp đến bạn thông qua Website của chúng tôi, Dữ liệu Khách hàng bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến các nước bên ngoài Vietnam. Chẳng hạn, điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ server nào của Công ty được đặt bên ngoài Vietnam hay một trong các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hay chi nhánh của họ nằm bên ngoài Vietnam.

Chia sẻ Dữ liệu Khách hàng

Công ty có thể truy cập và cung cấp Dữ liệu Khách hàng của bạn đến các bên thứ ba như các đối tác của Công ty, công ty cung cấp dữ liệu, Songdo IBM Business Park, Songdo-Dong Yeonsu-Gu Incheon-Si Korea (“Bên thứ Ba”). Bằng việc đánh dấu vào ô ở đây, bạn đồng ý việc cung cấp thông tin đó cho Bên thứ Ba. Tuy nhiên, ngoại trừ như đã thiết lập ở Chính sách Riêng này, Công ty sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào trừ phi Công ty được yêu cầu một cách thực hiện việc đó cho mục đích pháp lý (ví dụ, nếu được yêu cầu điều này bởi quy trình pháp lý hay cho mục đích ngăn ngừa tội phạm) hoặc nếu Công ty tin tưởng rằng việc này là cần thiết để bảo vệ và/ hoặc phòng vệ cho các quyền lợi, tài sản, sự an toàn của Công ty và các khách hàng/người sử dụng v.v… của chúng tôi.

Công ty sẽ nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các nhân viên, đại lý của mình, các nhà tư vấn, các bên ký hợp đồng và các bên thứ ba đã đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, chuyển tải Dữ Liệu Khách hàng sẽ quan sát và tôn trọng các điều khoản và điều kiện của Chính sách riêng này. Thêm vào đó, Công ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Khách hàng đến cho các luật sư và các nhà tư vấn pháp lý của chúng tôi để thiết lập, thực hiện hay bảo hộ các quyền pháp lý của chúng tôi, hoặc từ các yêu cầu bởi luật pháp. Hơn nữa, Công ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Khách hàng, nếu cần thiết, để điều tra các hoạt động bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn đối với sự gian lận, xâm phạm sở hữu trí tuệ và chính sách riêng tư.

Bảo quản Dữ Liệu Khách hàng

Công ty đã ứng dụng công nghệ và các chính sách với mục tiêu bảo quản Dữ Liệu Khách hàng khỏi các truy cập không được ủy quyền và sử dụng không phù hợp và sẽ cập nhật các đo lường này khi có công nghệ mới được áp dụng, và phù hợp.

Công ty không tiết lộ thông tin về việc cá nhân bạn truy cập vào Website, hay thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, như họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại v.v… đến bất kỳ bên nào, ngoại trừ Bên thứ Ba và khi Công ty tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó, khi Công ty cần để bảo quản và phòng vệ các quyền hay tài sản của Công ty hoặc các khách hàng truy cập Website, khi chúng tôi cần tiết lộ vì mục đích thực hiện các hoạt động pháp lý chống lại bất cứ người sử dụng nào có hành động xấu và/hoặc lạm dụng Website này; hay các Điều khoản và Điều kiện của Website này hoặc khi chúng tôi cần xác định người vi phạm pháp luật và các thông báo pháp luật, hoặc các quyền của các bên thứ ba bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, các sáng chế, và khi Công ty cần hợp tác với các hoạt động điều tra việc vi phạm pháp luật.

Tính chính xác

Công ty nhắm đến việc giữ Dữ liệu Khách hàng một cách chính xác nhất có thể. Công ty cần bạn hỗ trợ để đảm bảo rằng Dữ liệu Khách hàng của bạn là đang hiện hành, hoàn chỉnh và chính xác. Vì thế, vui lòng thông báo đến Công ty bất kỳ sự thay đổi nào đối với Dữ liệu Khách hàng của bạn bằng cách liên hệ với Công ty theo địa chỉ liên hệ bên dưới và gửi thông tin cập nhật cụ thể của bạn đến Công ty.

Cookie

Để tăng cường trải nghiệm của bạn tại Website, Công ty sử dụng các đặc tính lướt Internet của bạn gọi là “Cookie”. Vào mọi thời điểm, Công ty có thể gửi Cookie đến máy tính của bạn. Cookie là một phần rất nhỏ của data được gửi đến browser của bạn từ một đường truyền web và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Công ty có thể đọc Cookie cho mục đích thông tin khi bạn quay lại truy cập trên Website của chúng tôi. Cookie không thể đọc được data cố định trong ổ cứng dữ liệu của bạn hay đọc các thư mục Cookie tạo ra bởi các website khác. Cookies không gây tổn hại đến hệ thống của bạn. Cookie không thể lưu trữ bất cứ mã số hay virus nào. Công ty sử dụng Cookie để nhận diện những phạm vi nào của Website bạn đã truy cập hay sử dụng, do vậy khi bạn quay lại lần tới, những trang này có thể sẵn sàng để truy cập. Bạn có thể xóa bỏ hay ngăn chặn các thông tin này bằng cách thay đổi cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn thật sự xóa bỏ hay ngăn chặn các thông tin này, bạn có thể không tận dụng được một vài tính năng của Website.

Việc lưu giữ

Công ty sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng lâu dài cho đến khi điều đó còn cần thiết để sử dụng cho các mục đích thu thập, hay được yêu cầu bởi các luật có liên quan trừ phi bạn rút lại sự ưng thuận và chấp nhận của bạn đối với việc sử dụng Website này.

Cập nhật Chính sách riêng

Công ty sẽ tu chỉnh Chính sách riêng ngày vào mọi lúc và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải lên Website của chúng tôi.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, sự bình luận hay mối quan tâm nào đến việc thực hiện các chính sách riêng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
laneige@vn.amorepacific.com.